blockchain

Podatek od bitcoina 2018

 

 

 

 

O podstawach

Ze względu na to, że to pierwszy wpis dotykający tego tematu, to pozwolę sobie chociaż w kilku słowach o podstawach:

bitcoin

bitcoin– waluta wirtualna będąca miernikiem wartości (358 § 2k.c.), z punktu widzenia ekonomicznego spełnia wiele cech pieniądza, choć nie można zapominać o jego ogromnej niestabilności (wolatywności). Jak dotąd nie istnieje definicja legalna #krypto[1], choć w jednym pierwszych stanowisk przyjmowano, że jest ona innym prawem majątkowym i to oczywiście prawem zbywalnym.

edit 28.04.2019r.: oczywiście ta definicja już istnieje i weszła w życie w lipcu 2018r., a  można ją znaleźć w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy przeciwpraniowej, ilekroć mowa jest o:

26) walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez
poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany,
a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;

Waluta wirtualna niekoniecznie jest prawem majątkowym!

Teraz uwaga! Istnieją zdania odrębne, m.in. Jakuba Szczerbowskiego, czy Adama Kotuchy, z których wynika, że kryptowaluta nie jest prawem majątkowym, a jedynie sytuacją prawnie chronioną.

Co istotne dla praktyki: prawo podatkowe: organy podatkowe wciąż będą traktowały dochody z inwestycji w krypto jako podstawę obowiązku podatkowego; prawo karne: organy ścigania nie odmówią ścigania powołując się na brak szkody (Zob. postępowanie prowadzone przez łódzką prokuraturę ws. #Bitcurex).[2]

*na marginesie przemycam info, by nie mielić bitcoina z technologią #blockchain. Bitcoin jest tylko jedną z realizacji technologii. (zob. jakie możliwość może otworzyć sama technologia, także dla administracji publicznej, a w konsekwencji nas wszystkich: polski rad administracyjny.

Podatki

Wyjdźmy sobie od banalnego stwierdzenia, że fakt nieuregulowania kryptowaluty przez polskiego ustawodawcę nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z wszelkich obowiązków, w tym i podatkowych.

Podatek VAT

Jesteśmy zwolnieni (orzeczenie TS UE)

Podatek dochodowy – jeszcze jak!

Sięgamy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Znaczenia nie ma miejsce położenie naszych środków, istotnym jest fakt, że mieszkamy w Polsce i tylko z tego powodu obciąża nas obowiązek podatkowy od całości naszych dochodów.

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są: (…) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;

Właśnie we wspomnianych prawach majątkowych mieścić będzie się interesująca nas kryptowaluta.

#dochód – nadwyżka przychodów nad kosztami:

Przykład:

wrzuciliśmy w inwestycję 1.000,00 zł (koszt), zamieniliśmy to na jednostki #litecoin i potem sprzedaliśmy LTC za 1.400,00 zł (przychód). (przychód – koszt = dochód)
1400 – 1000 = 400 zł

*sensownie jest też umieszczać w kosztach opłaty transferowe;

*podobnie będzie, kiedy kupimy sobie za #krypto, np. kawę w jednej z toruńskich kawiarni;

*koniecznie musimy pamiętać o tym, aby udokumentować nasze koszty; w przeciwnym razie nie będziemy mogli ich odliczyć.

Wysokość podatku:

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

*Dla PIT za 2017 rok – kwota zmniejszająca waha się od 1188 zł przez 556,02 zł do 0 zł – w zależności od wysokości podstawy obliczenia podatku (dochodu podatnika)[2]

Wielokrotne inwestycje:

Zamiana waluty wirtualnej na FIAT

Co jeśli kilkukrotnie w ciągu roku inwestuję, zamieniam kryptowalutę na walutę tradycyjną (nie musi być to nasza polska złotówka) i znowu inwestuję? Wówczas powinniśmy to wszystko solidnie udokumentować, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje w momencie wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną. W tym miejscu polecam rozszerzyć sobie ten temat o materiał z Konferencji Związku Banków Polskich: Kryptowaluty, dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie? (cyberlaw.pl) to wyjaśnia.

Potwierdzenie także we fragmencie indywidualnej interpretacji podatkowej[3]:

Zamiana krypto na krypto

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż – przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.

Wreszcie, jak na to nasze organy podatkowe[4]. Z punktu widzenia pewności prawa – szczęśliwie, bo tak jak wyżej opisane; nieszczęśliwie dla tych, którzy widzą wiecznie niesytego lewiatana. ; )

Podsumowanie

Reasumując, przychód z tytułu sprzedaży zakupionej w 2011 r. przez Wnioskodawczynię kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36 (w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Bitcoinów i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Aktualizacja 29.01.2018 r.

Mamy kolejną indywidualną interpretację podatkową z dnia 5.01.2018 r., gdzie uznano stanowisko wnioskodawcy w zakresie obowiązku podatkowego transakcji z krypto na krypto za nieprawidłowe.

W przypadku wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, zdaniem Wnioskodawcy, nie dochodzi do zamiany wartości wirtualnych na tradycyjne. Transakcja wymiany kryptowalut odbywa się bowiem wyłącznie w sferze wirtualnej.

Z powyższym nie można się zgodzić, ponieważ jak wynika z opisu sprawy, wartość rynkowa kryptowalut jest zdeterminowana poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut.

W tym przypadku występuje/wystąpi wynagrodzenie za wymieniane (sprzedawane) jednostki waluty wirtualnej za inne waluty wirtualne, którego wartość wyliczana jest na podstawie ich aktualnego kursu w stosunku do tradycyjnych walut (możliwe jest wskazanie wartości transakcji w złotych) a to oznacza, że występuje/wystąpi podstawa opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy[6].

Ten niepokojący kierunek, który może być obierany przez organy podatkowe znajduje także potwierdzenie w wypowiedziach eksperta DLA Piper:

Kupując dla przykładu litecoina i zamieniając go na bitcoin casha, również musimy rozliczyć się z urzędem podatkowym. Takie postawienie sprawy do tej pory nie miało miejsca. To pewna zmiana podejścia, o której trzeba pamiętać [7] .

Nie ma wątpliwości, że taka interpretacja wystąpienia podstawy opodatkowania jest zgoła niekorzystna dla podatnika i wywoła także realne trudności z wyliczeniem wysokości opodatkowania (kurs altcoina przeliczamy w stosunku, np. do BTC, a kolejno BTC do złotego).[8]

Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że organy podatkowe bywają omylne, o czym świadczy fakt, że w ostatnich 5 lat wydawano ok. 3,5 k błędnych interpretacji.[9]

[1]będzie definicja krypto – od lipca 2018 jest!

[2]Zob. dlaczego bitcoin może nie być prawem

[3]zob więcej o kwocie zmniejszającej

[4]interpretacja podatkowa nr 1

[5]interpretaja podatkowa nr 2

[6]interpretacja nr 3

[7]Marcelina Szwed-Ziemichód

[8]Tamże

[9]o błędach w interpretacjach podatkowych

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *